Kokoro Sushi&More es troba sotmesa al compliment de la legislació de protecció de dades vigent, comprometent-se a respectar i garantir la privacitat i confidencialitat de les dades personals dels afectats. Tota la informació que es recull a www.kokorovic.com és tractada d’acord a la normativa de protecció de dades, i se’n guarda el degut deure de confidencialitat i secret, aplicant mesures de responsabilitat proactiva.


Responsable

Responsable del tractament

Kokoro Sushi&More

Adreça

C/ Jacint Verdaguer 31, Vic

Telèfon

93 170 32 67

Email

info@kokorovic.comFinalitat

Kokoro Sushi&More tractarà les dades facilitades amb les següents finalitats:

  • Gestió i manteniment de la relació contractual entre ambdues parts
  • Proporcionar-te informació sobre promocions i/o novetats que puguin ser del teu interès.
  • Gestió d’enquestes de satisfacció i estudis estadístics que ens permetin la millora dels nostres serveis.

Les dades proporcionades es conservaran el temps necessari per complir amb les finalitats indicades sempre que el titular de les dades no exerceixi els seus drets de cancel·lació i/o oposició, o bé durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals que resultin d’aplicació.Legitimació

Per tal d’accedir als serveis prestats pel Kokoro Sushi&More, és necessari que els usuaris facilitin un conjunt de dades de caràcter personal. La negativa a proporcionar-les comportarà la no prestació dels serveis oferts pel Kokoro Sushi&More.

La legitimació que habilita al Kokoro Sushi&More al tractament de les citades dades personals és el compliment de la relació contractual entre ambdues parts, així com el consentiment prestat pel cas específic de l’enviament d’informació que pugui ser del seu interès.Comunicacions

Kokoro Sushi&More no comunicarà les dades personals facilitades a cap tercer aliè a l’organització.Drets

Podrà exercir els seus drets d’accés, supressió i rectificació de les dades inexactes. En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament les seves dades, i en aquest cas només les conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions. Finalment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir els drets d’oposició i portabilitat.

Pot exercir els seus drets dirigint-se a la següent adreça: Kokoro Sushi&More, C/ Jacint Verdaguer número 31, CP 08500 de Vic. Degut a que per via telefònica no es pot garantir la identitat de l’afectat, no s’atendran peticions formulades per aquest mitjà.

També podran interposar les reclamacions que consideri adients adreçant-se a l'autoritat de control que li correspongui.

L’usuari és responsable de les dades facilitades, obligant-se a garantir la seva veracitat i a l’oportuna actualització.

Kokoro Sushi&More resta plenament sotmès a l’estricte deure de secret professional, havent de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, el mal ús, la fuita, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat. A aquest efecte, s’ha adoptat i implementat les mesures de seguretat tècniques i organitzaves idònies, tendents a evitar incidències que afectin a la seguretat de les dades personals.